Băng tải cánh bướm

  • Dùng để xếp hành từ kho lên xe hoặc từ xe xuống kho
  • Dùng để chuyển hàng từ xe sang xe