Băng tải nâng hạ

  • Dùng để xếp hàng thành cây, xếp hàng từ kho lên xe tải hoặc xếp hàng từ xe tải xuống kho
  • Có các loại dài 10m và 14m